• Odwiedziło nas: 559142 osób
  • Do końca roku: 16 dni
  • Do wakacji: 193 dni

58-560 Jelenia Góra

ul. Cieplicka 74

Tel: 075 755-14-30

Sobota, 2018-12-15

Imieniny:

Celiny, Ireneusza

Program Systemu doradztwa zawodowego w SP nr 6

Program Systemu doradztwa zawodowego w SP nr 6

 

 

ROCZNY PROGRAM REALIZACJI WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO

ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Obszar 1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów
na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia
i kariery zawodowej

Lp.

Sposoby realizacji

Osoby odpowiedzialne

Czas realizacji

1.

Indywidualne rozmowy z uczniami i ich rodzicami

doradca zawodowy, wychowawcy oddziałów klasowych

cały rok szkolny

2.

Udział w Giełdzie Szkół

Wychowawcy oddziałów klas VIII

Październik 2018

Marzec 2019

3.

Prowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego w klasach VII-VIII

Doradca zawodowy

Po 10 godzin w każdej klasie

4.

Gromadzenie scenariuszy zajęć oraz tworzenie nowych dotyczących potrzeb doradczych

wychowawcy oddziałów klasowych , doradca zawodowy

cały rok szkolny

5.

Prowadzenie rozmów z nauczycielami nt. uczniów uzdolnionych

wychowawcy oddziałów klasowych , nauczyciele przedmiotowi

cały rok szkolny

6.

Pomoc uczniowi w projektowaniu przyszłej ścieżki edukacyjno- zawodowej, wskazanie możliwości i form rozwijania indywidualnych zainteresowań i uzdolnień

doradca zawodowy, wychowawcy oddziałów klasowych

cały rok szkolny

 

Obszar 2. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych
i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia.

Lp.

Sposoby realizacji

Osoby odpowiedzialne

Czas realizacji

1.

Przygotowanie informatorów, teczek zawodów, ulotek i broszur

doradca zawodowy, wychowawcy oddziałów klasowych

cały rok szkolny

2.

Tworzenie ściennej  gazetki  zawodoznawczej

doradca zawodowy, nauczyciel świetlicy, nauczyciel bibliotekarz

cały rok szkolny

3.

Utworzenie zakładki oraz aktualizowanie zakładki- DORADZTWO ZAWODOWE na stronie internetowej szkoły

doradca zawodowy, nauczyciel informatyki

cały rok szkolny

4.

Organizowanie wyjazdów na Dni Otwarte do szkół ponadpodstawowych

wychowawcy oddziałów klasowych, doradca zawodowy

Kwiecień 2019

5.

Wycieczki do zakładów pracy

- Wepa

- Huta JULIA

wychowawcy oddziałów klasowych, doradca zawodowy

cały rok szkolny

6.

Spotkania z przedstawicielami szkół ponadpodstawowych

doradca zawodowy

marzec/ kwiecień 2019

7.

Grupowe spotkania rodziców z doradcą zawodowym w sprawie oferty edukacyjnej w naszym regionie

doradca zawodowy

marzec

8.

Śledzenie zmian dotyczących doradztwa edukacyjno- zawodowego

wszyscy nauczyciele, doradca zawodowy, wychowawcy oddziałów klasowych

cały rok szkolny

9.

Spotkania uczniów szkoły podstawowej z przedstawicielami różnych zawodów

Zorganizowanie w szkole imprezy Dzień Zawodów

wychowawcy oddziałów klasowych , doradca zawodowy

cały rok szkolny

 

 

marzec 2019

 

Obszar 3. Prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej.

Lp.

Sposoby realizacji

Osoby odpowiedzialne

Czas realizacji

1.

Prowadzenie zajęć z uczniami z wykorzystaniem aktywnych metod pracy

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

2.

Współpraca z PPP w Jeleniej Górze oraz zakładami pracy

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

3.

Zapraszanie przedstawicieli zawodów na zajęcia z wychowawcą

wychowawcy oddziałów klasowych, doradca zawodowy

cały rok szkolny

4.

Organizacja Dnia Talentu w szkole

wychowawcy oddziałów klasowych, doradca zawodowy, pedagog szkolny

maj

 

Obszar 4. Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę.

Lp.

Sposoby realizacji

Osoby odpowiedzialne

Czas realizacji

1.

Kontrolowanie zadań i terminów realizacji przeprowadzonych zadań.

doradca zawodowy

cały rok szkolny

2.

Aktualizowanie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego

doradca zawodowy

cały rok szkolny

 

Obszar 5. Współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno - zawodowego.

Lp.

Sposoby realizacji

Osoby odpowiedzialne

Czas realizacji

1.

Zapoznanie nauczycieli z planem wewnątrzszkolnego doradztwa edukacyjno- zawodowego

dyrektor szkoły,

październik

2.

Przedstawienie na Radzie Pedagogicznej sprawozdania z realizacja zadań zawartych w planie działań w zakresie doradztwa edukacyjno- zawodowego

doradca zawodowy

czerwiec

3.

Udostępnienie nauczycielom scenariuszy zajęć, konspektów

doradca zawodowy

cały rok szkolny

4.

Określenie zakresu współpracy przy realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa zawodowego

dyrektor szkoły, rada pedagogiczna, doradca zawodowy, nauczyciele, wychowawcy oddziałów klasowych

październik

 

Praca z rodzicami dotyczy pedagogizacji oraz sfery informacyjnej. Zajęcia dla rodziców mają na celu udzielenie im pomocy w wyborze dalszej drogi kształcenia ich dzieci.  Praca z rodzicami obejmuje także:

  • Zajęcia psychoedukacyjne służące wspomaganiu rodziców w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych przez ich dzieci.
  • Włączanie rodziców, jako przedstawicieli różnych zawodów, do działań informacyjnych szkoły.
  • Przedstawienie aktualnej i pełnej oferty edukacyjnej szkolnictwa na różnych jego poziomach.

 

  • Indywidualną pracę z rodzicami uczniów, którzy mają problemy: zdrowotne, emocjonalne, decyzyjne, intelektualne, rodzinne itp.

 

  • Gromadzenie, systematyczna aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowej.

 

Propozycje działań zawodoznawczych  realizowanych  na różnych przedmiotach.

L.p

Przedmiot

Zadanie

Realizujący

1.

Język polski

Moje plany zawodowe i szkolne

Nauczyciele j. polskiego

2.

Języki obce

Nazwy zawodów – słowniczek

Nauczyciele j. obcych

3.

Informatyka

Wzory pism urzędowych

(redagowanie dokumentów, pisanie CV)

Informatyk

4.

Technika

Poznajemy różne zawody

Nauczyciel techniki

5.

Język polski, informatyka

Redagowanie dokumentów aplikacyjnych

Nauczyciele j. polskiego, informatyki

6.

Godzina z wychowawcą

Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych oraz radzenia sobie ze stresem.

Wychowawcy oddziału klasowego

7.

Godzina z wychowawcą

Autoprezentacja

Wychowawcy oddziału klasowego

8.

Godzina z wychowawcą

Wycieczki do zakładów pracy, poznanie zawodów

Wychowawcy oddziału klasowego

9.

Geografia

Najpopularniejsze zawody w naszym regionie

Nauczyciel geografii

10

Historia

Przegląd zawodów, które zanikły.

Nauczyciel historii

11

Wychowanie fizyczne

Przegląd zawodów, w których niezbędna jest doskonała aktywność fizyczna

Nauczyciele

Wych. fizycznego

12

Chemia

Praca w labolatorium. Pierwsza pomoc przy oparzeniach chemicznych

Nauczyciel chemii

13

Fizyka

Zajęcia o elektryczności- zawód elektryk

Nauczyciel fizyki

14

Religia/Etyka

Praca jako wartość w życiu człowieka.

Nauczyciel religii/etyki

 

5. Formy i metody pracy:

- ankiety, kwestionariusze,

- pogadanki,

- zajęcia warsztatowe,

- prezentacje multimedialne,

- konkursy zawodoznawcze,

- spotkania z przedstawicielami instytucji doradczych,

- spotkania z przedstawicielami różnych zawodów np. z rodzicami,

- powiązanie treści programowych przedmiotu ze światem zawodów,

- szkolne wycieczki tematyczne,

- poradnictwo indywidualne i grupowe.

 

 6. Osoby realizujące program:

- dyrektor szkoły,

- doradca zawodowy,

- nauczyciel bibliotekarz,

- nauczyciel świetlicy,

- nauczyciele przedmiotowi,

- wychowawcy oddziałów,

- instytucje wspomagające: Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Jeleniej Górze , szkoły ponadpodstawowe, Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Jeleniej Górze, zakłady pracy

 

 

 

 

 

Opracowanie: szkolnastrona.pl